Projektas-Verslumo skatinimas

Verslumo skatinimo paskolakuriame Lietuvos ateitį

Lietuvos kredito unijos vykdo projektą „Verslumo skatinimas“, kurio tikslai:
 • Sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą;
 • Padėti socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą
 • Skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą, teikiant finansinę paramą paskolų forma ir konsultuojant bei mokant pradedančiuosius verslo pagrindų. 

Pagrindinės paskolos sąlygos:verslumas

Kas gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos verslui?

Lietuvos teritorijoje veikiančios, Lietuvoje įregistruotos labai mažos ir mažos įmonės, veikiančios ne ilgiau kaip 1 metus (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo kredito unijai datos);

 • Lietuvos teritorijoje veiklą įregistravę bei Lietuvos teritorijoje veiklą vykdantys verslininkai, taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir veikiantys ne ilgiau kaip 1 metus (skaičiuojama nuo verslininko ūkinės komercinės veiklos pradžios iki prašymo suteikti paskolą pateikimo kredito unijai datos);
 • Lietuvos teritorijoje veikiančios, Lietuvoje įregistruotos socialinės įmonės;
 • Fiziniai asmenys, siekiantys pradėti ar plėtojantys pradėtą verslą, kuriems teikiamos mokymų ar konsultavimo paslaugos, finansuojamos panaudojant Verslumo skatinimo fondo lėšas.
Kam lengvatinės verslo paskolos neteikiamos?

Labai mažoms, mažoms, socialinėms įmonėms, išvardintoms Europos Sąjungos (ES) Reglamento Nr. 1998/2006 1 straipsnio 1 dalyje veikiančioms:

 • Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje;
 • Užsiimančioms žemės ūkio produktų pagrindine gamyba;
 • Užsiimančioms žemės ūkio produktų, perdirbimu ir prekyba. Tačiau, nupirktų (bet ne gamintojo išaugintų) žemės ūkio produktų perdirbimas ar perpardavimas nėra laikoma perdirbimu ar prekyba, todėl šiais atvejais paskolos gali būti teikiamos. 
 • Įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas samdos pagrindais arba už atlygį, įsigyti krovinių vežimo keliais transporto priemones;
 • Veiklai, tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su eksporto veikla; 
 • Anglių sektoriuje;
 • Sunkumus patiriančioms įmonėms.

Kokios lengvatinės verslo paskolos sąlygos?

 • Paskolos suteikiamos investicijoms ar apyvartinėms lėšoms finansuoti (tik ilgalaikio ar trumpalaikio kredito forma).
 • Didžiausia paskolos suma – 86 tūkst. litų.
 • Paskolos palūkanos – nuo 5,5 proc. iki 9,5 proc., priklausomai nuo kintamų palūkanų VILIBOR dalies.
 • Galutinis terminas pateikti prašymą verslumo skatinimo fondo paskolai gauti - 2015 m. rugpjūčio 31 d.
 • Paskolos panaudojimo ir grąžinimo terminą bei grąžinimo grafiką, paskolos grąžinimo užtikrinimo priemones ir kitas paskolos suteikimo sąlygas nustato paskolos gavėjas ir kredito unija abipusiu sutarimu, sudarydami paskolos sutartį.
 • Paskolos svarstomos pagal parengtą verslo plano formą.
 • Paskolos išduodamos bendra kredito unijose patvirtinta tvarka, paskolos išdavimą svarsto kredito unijos paskolų komitetas ir valdyba.
 • Paskoloms skirtos lėšos negali būti naudojamos paskolos gavėjo ar kitų verslo subjektų turimiems finansiniams įsipareigojimams, t. y. refinansuoti finansinius įsipareigojimus finansų įstaigoms ar kitiems ūkio subjektams.
 • Iki 80 proc. paskolos sumos gali būti užtikrinta INVEGOS garantija.
 • Paskolą gavusiam žmogui, ir nepriklausomai ar buvo prašoma INVEGOS garantijos ar ne, bus kompensuojama 95 proc. sumokėtų palūkanų.
 • Per kiek laiko lengvatinę paskolą reikės grąžinti?

Tikslinės paskolos galutinis grąžinimo terminas – 2018 m. gruodžio 31 d.

Ar bus galima gauti kompensaciją už sumokėtas palūkanas?
Paskolą gavusiam žmogui, nepriklausomai su ar be INVEGOS garantijos, bus kompensuojama 95 proc. sumokėtų palūkanų. Palūkanos kompensuojamos iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Paraiškos palūkanoms kompensuoti priimamos iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

 

Privalomi dokumentai:

 1. Prašymas Verslumo skatinimo paskolai gauti: kai paskolą ima fizinis asmuo, kai paskolą ima juridinis asmuo.
 2. Verslo planas (xls).
 3. Balansas už veiklos vykdymo laikotarpį.
 4. Pelno - nuostolio ataskaita už veiklos vykdymo laikotarpį.
 5. Profesionali SAIS ataskaita su CIP reitingu apie įmonę iš www.creditinfo.lt 
 6. Įmonės valdymo organo, turinčio teisę spręsti paskolos gavimo klausimus, sprendimas dėl paskolos ėmimo, turto įkeitimo ir įgalioto asmens paskyrimo arba Vienintelio akcininko sprendimas
 7. Patalpų nuomos (panaudos sutartis), nuosavybės teisės dokumentai.
 8. Sutartys (ketinimų protokolai) su tiekėjais ir pirkėjais.
 9. Už paskolos lėšas perkamo turto komerciniai pasiūlymai.
 10. Turimų paskolų sutartys.
 11. Turimi sertifikatai/licencijos/leidimai/galiojantis verslo liudijimas.
 12. Įkeičiamo turto vertinimas (ne senesnis nei 6 mėn.).
 13. Laidavimo paraiška (laiduotojo ir jo sutuoktinio sutikimai, asmens dokumentų kopijos, turimų paskolų sutartys).
 14. Vadovų (akcininkų) gyvenimo aprašymai (CV).