Kaip tapti nariu

 
     Kredito unija yra kooperatinė bendrovė, kurios nariai yra jos savininkai (pajininkai). Narystė suteikia teisę nariui dalyvauti kredito unijos valdyme, būti išrinktu į kredito unijos valdymo organus, finansiniams metams pasibaigus dividendų forma gauti dalį kredito unijos uždirbto pelno. Juridiniai asmenys dalyvauti kredito unijos valdyme negali, nes Kredito unijų įstatymas leidžia jiems tapti tik asocijuotais nariais.

   

Kas gali tapti Aukštaitijos kredito unijos nariu?

    

      Unijos tikraisiais nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Unijos nariu fizinis asmuo gali būti, jei jis gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje ar  Panevėžio rajono  savivaldybėse.

     

Unijos klientais gali būti asociacijos, profesinės sąjungos,draugijos, bendruomenės, visuomeninės organizacijos  (klientai moka tik 30 EUR privalomo pajaus įnašą)

Unijos asocijuotais nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje ir Panevėžio rajono teritorijoje juridiniai asmenys:

    

1. religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės.
2. unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės,  kuriose unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šie juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą.
Juridinis asmuo turi atitikti mažos arba labai mažos įmonės statusą:
Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • įmonės metinės pajamos neviršija ; 6,95 mln.Eur.
 • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija . 4,92 mln. Eur.

Labai maža įmonė - įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • įmonės metinės pajamos neviršija ; 2,03 mln. Eur.
 • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija . 1,45 mln. Eur.

  


Kaip tapti kredito unijos nariu?

    

   

Norėdamas tapti Aukštaitijos kredito unijos nariu fizinis asmuo turi:

 1. Pateikti prašymą įstoti į Aukštaitijos Kredito Uniją,
 2. Pateikti galiojantį asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę),
 3. Įsigyti  30 EUR vertės privalomą pajų.

     


   

Norėdamas tapti Aukštaitijos kredito unijos nariu juridinis asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymas įstoti į Aukštaitijos kredito unijos asocijuotus narius ir atidaryti sąskaitą,
 2. JA registracijos pažymėjimas (kopija),
 3. JA įstatai (kopija),
 4. JA akcininkų registras (jei tai nėra aprašyta steigimo sutartyje, įstatuose) (kopija),
 5. JA vadovo asmens dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija,
 6. Pažyma apie darbuotojų skaičių (neturi viršyti 49 darbuotojų) bei pažymą apie įmonės metines pajamas (neturi viršyti 6,95 mln.Eur) ar pažymą apie įmonės balanse nurodyto turto vertę (neturi viršyti 4,92 mln. Eur).
 7. JA pateikia įmonės valdymo organo sprendimą, dėl JA stojimo į AKU ir  30 EUR pajaus išpirkimo, įgalioto asmens dokumentams pasirašyti paskyrimo.

Pastaba: JA gali tapti AKU nariu, jei unijos nariais yra daugiau kaip 50% JA akcijų valdantys akcininkai.

   Išstojimas

Išstojimą iš kredito unijos reglamentuoja Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 16 str.

16 straipsnis. Išstojimas iš kredito unijos

1. Kiekvienas kredito unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš kredito unijos, pranešęs apie tai raštu kredito unijos valdybai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo. Sprendimą dėl išstojimo ir atsiskaitymo su išstojančiuoju priima kredito unijos valdyba.

2. Išstoti galima tik pasibaigus finansiniams metams. Kredito unijos valdyba gali leisti nariui išstoti ir iki finansinių metų pabaigos, jei galima atsiskaityti su išstojančiuoju nepadarant žalos kredito unijos interesams.

Atsiskaitymą su kredito unijos nariais reglamentuoja Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 18 str.

18 straipsnis. Atsiskaitymai su buvusiais kredito unijos nariais

1. Kredito unija, grąžindama asmeniui, kurio narystė kredito unijoje pasibaigė, pajinius įnašus, privalo juos proporcingai, atsižvelgdama į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti.

2. Su asmeniu, kurio narystė kredito unijoje pasibaigė, kredito unija atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą ir kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo narystės kredito unijoje pasibaigimo dienos.

3. Pašalintas arba išstojęs iš kredito unijos asmuo nuo pašalinimo ar išstojimo momento praranda teisę naudotis kredito unijos teikiamomis paslaugomis.

4. Mirusiam nariui priklausančios lėšos išmokamos jo įpėdiniams tokia pat tvarka kaip ir išstojimo ar pašalinimo atvejais, jeigu mirusiojo įpėdiniai nėra tos kredito unijos nariai ir neįstoja į ją šio įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka.

5. Pripažintam neveiksniu nariui priklausančios lėšos išmokamos per jo teisėtą atstovą, kai šis pateikia reikiamus dokumentus.  

   Norėdami išstoti iš unijos ir atsisakyti naudotis teikiamomis paslaugomis, turėtumėte Aukštaitijos kredito unijoje užpildyti prašymą išstoti.