Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymoLKU kredito unijų grupei priklausančios kredito unijos drąsiai žengia reformos link

Lietuvos bankas kartu su nepriklausomais auditoriais atliko išsamų visų Lietuvoje veikiančių kredito unijų turto kokybės vertinimą. LKU kredito unijų grupei priklausančios kredito unijos ruošiasi reformai kaupdamos kapitalą ir didindamos turimą tvaraus kapitalo dydį. Atlikto turto kokybės vertinimo rezultatai rodo, kad dviejų trečdalių kredito unijų turimas kapitalas pakankamas finansiniam veiklos stabilumui užtikrinti.

„Turto vertinimo rezultatai rodo, kad kredito unijų sektoriaus veikla yra stabili, o LKU kredito unijų grupės narės nuo šių metų pradžios iš netvarių papildomų pajų į tvarius jau pritraukė 7, 4 mln. eurų. Nuo kitų metų sausio 1 d. pradeda veikti nauja sistema, kuria siekiama, kad centrinės kredito unijos narės būtų solidariai finansiškai atsakingos viena už kitą. Sektoriaus reforma paskatins tvarią kredito unijų plėtrą, dar labiau sustiprins kredito unijų veiklą, kuri taps konkurencinga veikiantiems komerciniams bankams“, – įsitikinęs Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Priimdamos naujus iššūkius ir siekdamos užtikrinti stabilią sektoriaus veiklą, kovo 30 d. įvykusiame Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) visuotiniame narių susirinkime, LKU kredito unijų grupės narės patvirtino visas praėjusių metų ataskaitas, biudžeto projektą bei išsirinko naujus sistemos lyderius, padėsiančius vesti naujos centrinės kredito unijos link.

Šiuo metu veikiančios LCKU vienas iš prioritetinių tolimesnės veiklos sričių – investicijos į veiklos modelio keitimą, didesnį atvirumą ir žinomumą visuomenėje. Taip pat siekiama skirti daugiau dėmesio pritraukiant jaunimą bei siūlant jiems konkurencingas kitoms finansų įstaigoms paslaugas. Ir toliau bus sistemingai plėtojama kredito unijų sektoriaus veikla Lietuvos regionuose finansuojant smulkųjį ir vidutinį verslą.

Numatoma, kad iki šių metų pabaigos visos įstatymų reikalavimus atitinkančios ir kooperatiniais pagrindais veikti apsisprendusios kredito unijos taps centrinių kredito unijų narėmis, t. y. bus atsakingos viena už kitą. Centrinių kredito unijų narės bus suinteresuotos veiksminga savireguliacija, skirta apsaugoti šias įstaigas nuo bankrotų ir išvengti mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimo kredito unijoms susiduriant su problemomis.

LCKU teikia finansines, priežiūros, informacinių technologijų, teisines, viešinimo, mokymų ir konsultavimo paslaugas LKU kredito unijų grupės narėms. Tik LKU kredito unijų grupei priklausančios kredito unijos siūlo klientams LCKU plėtojamas e. bankininkystės, mokėjimo kortelių „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimų už komunalines paslaugas, pinigų pavedimų Lietuvoje ir užsienyje bei kitas finansines paslaugas.

Kredito unijų turto kokybės vertinimas: dauguma unijų kapitalo reikalavimus vykdo, trečdaliui jo stiprinimas aktualus

2017 m. balandžio 14 d.

Lietuvos banko kartu su išorės vertintojais vykdytas vienas iš kertinių kredito unijų reformos įgyvendinimo etapų – turto kokybės vertinimas – atskleidė, kad daugumos kredito unijų kapitalas yra pakankamas. Kitos formuoja papildomus atidėjinius ir stiprina kapitalą.

„Beprecedenčio masinio kredito unijų turto vertinimo rezultatus vertiname palankiai. Dabar turima informacija rodo, kad, įvertinus atidėjinius, du trečdaliai unijų kapitalo reikalavimus vykdytų, o maždaug trečdaliui reikėtų papildomo kapitalo. Kartu absoliuti dauguma kredito unijų privalo stiprinti jau turimą kapitalą didindamos tvaraus kapitalo dalį“, – rezultatus apibendrino Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovas Vytautas Valvonis.

Didesnių ar mažesnių turto vertės neatitikimų nustatyta visose kredito unijose, todėl visų jų kapitalo pakankamumo rodiklis po turto kokybės peržiūros sumažėjo (žr. paveikslą).

 n29014/ku1.jpg

Masinio vertinimo metu identifikuoti esminiai trūkumai dar kartą patvirtino vykstančios sektoriaus reformos būtinumą. Nustatyta nemažai atvejų, kai kredito unijos negalėjo tinkamai pagrįsti skolininkų pajamų ir jų tvarumo, o verslo subjektų, taip pat ir ūkininkų finansinės būklės vertinimas buvo neišsamus. Nustatyta, kad už paskolas unijoms įkeisto turto vertinimas neatnaujinamas arba reguliariai neperžiūrimas, per menkas kredito unijų darbuotojų vaidmuo nagrinėjant trečiųjų šalių pateiktus turto vertinimo dokumentus, o vertinimą atliekant pačioms unijoms, ne visuomet užtikrinama, kad būtų tinkamai laikomasi vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo reikalavimų.

Kredito unijoms buvo pateiktos pastabos dėl ilgalaikio turto vertės apskaičiavimo ir taikomų per ilgų turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpių, dėl nepagrįstai į apskaitą įtrauktų atsargų ir avansų už suteikiamas paslaugas, nurodyta investicijas į Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) kapitalą vertinti pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus.

Sisteminis sektoriaus turto kokybės vertinimas pasiekė savo tikslą – sistema nepaveldės prieš reformą susiformavusių problemų, todėl kredito unijos galės viena kita pasitikėti besijungdamos į centrines kredito unijas. Taigi šis vertinimas unijoms padėjo sustiprinti rizikos valdymą, gerokai daugiau dėmesio skiriant paskolų bylų formavimui, skolininkų finansinės būklės peržiūrai, vertė unijas atnaujinti įkeisto turto vertinimą, gauti papildomo užstato, o visa tai gerino bendrą turto kokybę ir sumažino išorės vertintojų pagal 2016 m. vidurio duomenis rekomenduotų suformuoti 12,1 mln. Eur papildomų specialiųjų atidėjinių poreikį. Iki šios dienos kredito unijos jau suformavo 5,5 mln. Eur specialiųjų atidėjinių. LCKU priklausančioms kredito unijoms taip pat buvo rekomenduota sumažinti balanse parodytų LCKU pajų vertę 2,7 mln. Eur suma.

Net ir po konservatyvaus kredito unijų turto peržiūrėjimo didžioji dalis sektoriaus įstaigų vykdė kapitalo pakankamumo normatyvus.

„Turto kokybės vertinimo procesas laikomas baigtu, jei kredito unija įvykdo priežiūros institucijos reikalavimus, sudaro apskaičiuotus atidėjinius, susijusius su turto kokybės vertinimu, kartu užtikrina kapitalo normatyvų laikymąsi. Gera žinia ta, kad didesnė dalis unijų vertinimo procesą baigė. Su kai kuriomis jis tęsiamas, kadangi nepripažįstami visi rekomenduojami atidėjiniai. Kiekvienos unijos vertinimo rezultatus ir kapitalo būklę numatome skelbti paskutinę balandžio savaitę, jei jos neišreikš tam prieštaravimo. Tada bus paskelbtos ir unijos, su kuriomis tęsiamos diskusijos dėl turto kokybės vertinimo metu nustatyto atidėjinių poreikio“, – sako V. Valvonis. 

Pasak jo, vėliau bus vykdomi kiti priežiūros veiksmai, pradedant nuo įpareigojimo parengti detalius kapitalo stiprinimo planus. Jų įgyvendinimą ir toliau aktyviai prižiūrės Lietuvos bankas, tačiau priežiūros turimi duomenys rodo, kad unijos tvarų kapitalą intensyviai telkia jau dabar. Per pirmąjį šių metų ketvirtį jos sėkmingai konvertavo netvarius papildomus pajus į tvarius, todėl pajai, atitinkantys tvariam kapitalui keliamus reikalavimus, beveik padvigubėjo – nuo 6,8 mln. Eur (2017 m. sausio 1 d.) iki 13,2 mln. (2017 m. balandžio 1 d.).

Vertinimo metu tikrintos 73 kredito unijos ir LCKU. Dviejų kredito unijų – unijos „Žemaitijos iždas“ ir Pajūrio kredito unijos – veikla sustabdyta šiek tiek anksčiau. Unijų turto kokybė vertinta pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis. Vertinimui buvo pasitelkti išorės vertintojai: UAB „Deloitte Lietuva“ ir UAB „PricewaterhouseCoopers“.

Turto kokybės vertinimas yra vienas iš pagrindinių žingsnių vykdant pernai Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą kredito unijų sistemos pertvarką, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti ilgalaikę tvarią sektoriaus raidą. Reforma pagrįsta keliais pagrindiniais ramsčiais:

 • aiškiai apibrėžta veiklos misija – sudaromos sąlygos kredito unijoms koncentruotis į pagrindinę veiklą, t. y. narių kreditavimą;
 • stiprus kapitalas – iš esmės keičiamas esamas kredito unijų kapitalo reglamentavimas. Nepastovus ir nuostolių negebantis padengti kapitalas keičiamas tvariu unijų kapitalu, taip užtikrinant unijų stabilumą;
 • mokumo užtikrinimo sistema – aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžta centrinių kredito unijų valdomų stabilizacijos (mokumo) fondų veikla ir jų panaudojimas su sunkumais susiduriančioms unijoms gelbėti. Taip kredito unijų sistema yra apsaugoma nuo pavienių kredito unijų bankrotų;
 • kooperacija ir integracija – įtvirtinama privaloma kredito unijų narystė centrinėse kredito unijose, taip užtikrinant viso kredito unijų sektoriaus integraciją. Atsiradusi galimybė veikti kelioms centrinėms kredito unijoms užtikrina tai, kad kredito unijos gali dirbti su tais partneriais, kurie dalijasi bendra veiklos krypties vizija, gali kurti nariams priimtiną bendros veiklos modelį, o tai leistų pasiekti tikrąjį, nedeklaratyvų bendradarbiavimą ir kooperavimąsi, kartu ir veiklos efektyvumą bei naudą kredito unijų nariams;
 • savireguliacija – kredito unijos, veikiančios po centrinės kredito unijos „skėčiu“, susitaria dėl bendrų taisyklių ir jų laikosi, taip ribodamos visos kredito unijų sistemos prisiimamą riziką. Kredito unijų veiklos priežiūros modelis sustiprinamas, nes Lietuvos bankas prižiūri tiek atskiras kredito unijas, tiek konsoliduotą centrinių kredito unijų sistemą.

2017 m. yra pereinamasis laikotarpis, per kurį kredito unijos turi pasirengti visų kredito unijų sektoriaus reformą įgyvendinančių įstatymų nuostatų įsigaliojimui nuo 2018 m. sausio 1 d.

Pasidalyk:
S V A R B U

Laba diena, kredito unijos nary, informuojame, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. keičiasi Aukštaitijos kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos ir 2017 m. vasario 1 d. įsigalios nauji mokėjimo paslaugų įkainiai.

Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia:

Nauji mokėjimo paslaugų įkainiai nuo 2017 m. vasario 1 d.:

Pagrindinė mokėjimo sąskaita*

1,50 Eur per mėnesį

Pagrindinė mokėjimo sąskaita* nepasiturintiems gyventojams

0,75 Eur per mėnesį

Grynųjų pinigų išmokėjimas kredito unijos aptarnavimo vietose

Nemokamai iki 3000 Eur  per mėnesį, viršijus 3000 Eur – 0,5 proc. nuo sumos. bet ne mažiau kaip 0,30 Eur.

Grynųjų pinigų išmokėjimas bankomate

1 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,30 Eur.

 

*Pasirinkę pagrindinės  mokėjimo sąskaitos paslaugą už vieną kainą per  mėnesį Jūs galėsite naudotis šiomis paslaugomis:

 1. Sąskaitos atidarymas;
 2. El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė - mobilius parašas;
 3. Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
 4. Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
 5. Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;
 6. 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse;
 7. Grynųjų pinigų išmokėjimas:

 - nemokamai 3000 Eur  per mėnesį kredito unijos aptarnavimo vietose, viršijus 3000 Eur – 0,5 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,30 Eur;

 

Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 845429188 arba el. paštu ekranas@lku.lt, aukstaitijos.ku@gmail.com

 

Pagarbiai,

Aukštaitijos kredito unija

.

Tris šių metų ketvirčius kredito unijų sektorius dirbo pelningai

     LKU grupės, vienijančios 61 kredito uniją, turtas šių metų trečio ketvirčio pabaigoje pasiekė 440 mln. eurų – 2,5% daugiau nei prieš metus. Šiemet LKU grupės kredito unijos kartu su Lietuvos centrine kredito unija (LCKU) dirbo pelningai, o per tris šių metų ketvirčius jų veiklos pelningumas padidėjo trigubai ir siekia 2 mln. Eur.

     „Remiantis pateiktais duomenimis, didėjantis kredito unijų sektoriaus pelnas ir gerėjantys finansiniai rodikliai rodo sektoriaus veiklos stabilumą. Kredito unijos ir toliau turi didinti pajamas, sumažinti sąnaudas bei ieškoti papildomų šaltinių, užtikrinančių tvarų kapitalą“, – teigia Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Skaitykite daugiau


MOBILUSIS ELEKTRONINIS PARAŠAS

 

Gerb. kredito unijos nary,

 

LKU kredito unijų grupė siekdama užtikrinti Jūsų atsiskaitymų internete saugumą, įdiegė tarptautinį saugumo įrankį - MasterCard® SecureCode™., padedantį apsisaugoti nuo neteisėto Jūsų kortelės panaudojimo.

 

MasterCard® SecureCode™ ženklu pažymėtose elektroninėse parduotuvėse prieš atsiskaitant už prekes ar paslaugas, Jūsų bus paprašyta suvesti tik Jums žinomą slaptažodį bei vienkartinį kortelės saugos kodą gautą SMS žinute.

 

Šiems veiksmams pasiruošti, Jums būtina užregistruoti mokėjimo kortelę  LKU internetinės bankininkystės Saugaus pirkimo programoje, kitu atveju Jums nepavyks atsiskaityti MasterCard® SecureCode™ ženklu pažymėtose elektroninėse parduotuvėse.

 

Kaip prisijungti prie saugaus atsiskaitymo internetu programos?

 

 • Prisijungti prie saugaus atsiskaitymo programos galite tik prisijungę prie LKU internetinės bankininkystės;
 • Prisijungę prie internetinės bankininkystės, pasirinkite šias parinktis: „Sąskaitos“ -> „Mokėjimo kortelės“ -> „Saugus pirkimas“;
 • Parinktyje „Saugus pirkimas“ pasirinkite „Kortelė“ ir parinktyje „Veiksmai“ paspauskite veiksmą „Registruoti“;
 • Čia įveskite savo sukurtą pastovų slaptažodį ir mobilaus telefono numerį, kuriuo norėtumėte gauti vienkartinius saugos kodus.

 

 Kaip vyks pasikeitęs apsipirkimo procesas?

 

 • Elektroninėje parduotuvėje, pažymėtoje „MasterCard SecureCode“ ženklu, išsirinkę prekę ar paslaugą, įveskite įprastus mokėjimo kortelės duomenis, skirtus atsiskaityti internetu: kortelės numerį, jos galiojimo datą ir triženklį kortelės saugos kodą (CVC2).
 • Sistema Jus automatiškai nukreips į LKU kredito unijų grupės saugaus atsiskaitymo internetu svetainės langą;
 • Įsitikinkite, kad visa apie pirkimą pateikta informacija yra teisinga ir suveskite savo susikurtą slaptažodį;
 • Jei slaptažodis teisingas, sistema Jus nukreips į naują langą, kuriame įveskite SMS žinute iš LKU grupės kredito unijos gautą vienkartinį saugos kodą. Saugos kodas yra sudarytas iš dviejų lotyniškų raidžių ir aštuonių skaitmenų. Operacijos patvirtinimui reikia suvesti tik vaizduojamus skaitmenis.
 • Jums įvedus teisingą saugos kodą, mokėjimas bus patvirtinamas.
 • Parduotuvėse, kurios nėra pažymėtos „MasterCard SecureCode“ ženklu, Jūs ir toliau galėsite atsiskaitinėti Jums įprastu būdu;

 

Daugiau informacijos: www.lku.lt/saugusmokejimai.

 

Maloniai kviečiame pasidalinti atsiliepimais ir kilus klausimams apie naująjį saugumo įrankį kreiptis e. paštu info@lku.lt. Dėkojame!

 

Pagarbiai,

 

Jūsų kredito unija


LKU kredito unijų grupė sėkmingai prisijungė prie SEPA
   

LKU kredito unijų grupė, kurią vienija Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), sėkmingai prisijungė prie vieningos mokėjimų eurais erdvės – SEPA!

 

Visiems SEPA pokyčiams LCKU sėkmingai pritaikė LKU grupės informacines sistemas ir internetinę bankininkystę, todėl nuo šiol kredito unijų klientai gali sklandžiai vykdyti pinigų pervedimus Lietuvoje ir SEPA erdvei priklausančiose Europos valstybėse.

Atliekant pervedimus eurais SEPA erdvėje, kuriai priklauso 34 šalys: visos ES valstybės, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Monako Kunigaikštystė, Šveicarija ir San Marinas, dabar pateikiama vienoda mokėjimo nurodymo forma. Daugiau apie mokėjimo formos informacijos pateikimo pasikeitimus rasite tinklapyje http://lku.lt/sepa/sepa-gyventojams.

Mokėjimai iš LKU grupės kredito unijų į komercinius bankus (SEB, „Swedbank“, DNB, „Danske Bank“, „Nordea“) nuo šiol Lietuvoje vykdomi 4 kartus per darbo dieną:

 • 8:30 val.**
 • 10:45 val.
 • 13:15 val.
 • 15:45 val.

 

Mokėjimai tarp SEPA-MMS narių (į LKU grupės kredito unijas, banką  „Citadele“, Šiaulių banką, Medicinos banką,  kai kurias kredito unijas ir mokėjimo įstaigą „EVP International“*, Lietuvos paštą*) pinigų pervedimai įvykdomi darbo dienomis iš karto po operacijos patvirtinimo. Norėdami, kad lėšos pasiektų dar tą pačią dieną sąskaitą kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, mokėjimą atlikite iki 16:00 val.

 

** Nurodytu laiku (9:30 val.) mokėjimo pavedimas turi būti įvykdytas iki 02:00 val. ryto.

* Įstaigos šias paslaugas pradės teikti 2016 metais.

 

   

   

AUKŠTAITIJOS KREDITO UNIJOJE

VISI PANEVĖŽIEČIAI GALI SUMOKĖTI

VISUS MOKESČIUS TIK UŽ 11 ct.

          

 Nuo 2015 m. sausio 12 d. Aukštaitijos kredito unija persikėlė į naujas patalpas, esančias pirmame aukšte Smulkieji verslininkai: pasirengti euro įvedimui kainuos iki 5000 litų

Smulkieji verslininkai: pasirengti euro įvedimui kainuos iki 5000 litų rugsėjo 8, 2014 Daugiau nei 50 proc. smulkių ir vidutinių įmonių teigia, jog pasirengimas euro įvedimui kainuos iki 5000 litų. Dar beveik trečdalis smulkių verslininkų mano, kad šiam tikslui papildomų investicijų išvis neprireiks. Tai paaiškėjo Lietuvos centrinei kredito unijai (LCKU) inicijavus tyrimą, kurio metu bendrovė „Spinter tyrimai“ apklausė 502 smulkias ir vidutines Lietuvos įmones.
Plačiau...

   

Kelionę po Lietuvą pradeda Eurobusa
Sostinėje kelionę po Lietuvą pradėjo specialus Eurobusas. Iki lapkričio pradžios jis aplankys visas 60 Lietuvos savivaldybių. Turo metu gyventojai informuojami svarbiausiais euro įvedimo klausimais.
Plačiau...

 
10 svarbiausių faktų apie euro įvedimą

Informuojame, kad nuo 2014 m. birželio mėn. 5 d. Aukštaitijos kredito unijoje taupomosios sąskaitos metinių palūkanų norma - 1%. Taupomoji sąskaita – tai sąskaita, skirta lanksčiai ir patogiai taupyti pinigus. Kuo didesnis pinigų likutis sąskaitoje, tuo didesnės palūkanos yra išmokamos. Už indėlį mokamos palūkanos, kurios apskaičiuojamos nuo indėlio sąskaitoje esančios sumos. Apskaičiuotos palūkanos pervedamos į indėlio sąskaitą vieną kartą per mėnesį, kalendorinio mėnesio gale. Sąskaitos gali būti papildomos bet kuriuo metu, o kartą per mėnesį pinigus iš sąskaitos galima pasiimti. Pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą visi kredito unijoje laikomi indėliai yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ draudimu.
Plačiau...


 

Kaip keisis kredito unijų paslaugų įkainiai pasikeitus nacionalinei valiutai? Ar  keisis minimalaus pajaus dydis? Ar keisis kreditavimo sąlygos? – į šiuos ir kitus klausimus atsakymai jau pasiekiami LCKU sistemai priklausančių  kredito unijų tinklalapyje www.lku.lt atskiroje skiltyje „Euras“. Kviečiame susipažinti ir sužinoti visas aktualias euro naujienas!

Spausti: lku.lt/euras

 

 


Tapkite Aukštaitijos kredito unijos nariu
Ir gaukite geriausias palūkanas bei geriausias kainas už kitas finansines paslaugas!
•Paskolos vartojimui, verslui
•Mokesčių priėmimas
•Taupomieji ir terminuoti indėliai
•Pinigų pervedimai Lietuvoje ir užsienyje
•Maestro ir MasterCard Standard tarptautinės mokėjimo kortelės
•Lietuvos kredito unijų internetinė bankininkystė “i-Unija”D Ė M E S I O !!!
Nemokamos paslaugos Aukštaitijos kredito unijos nariams

Aukštaitijos kredito unija priima įmokas už paslaugas:
• AB „LIETUVOS DUJOS"
• AB LESTO*
• AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA"
• AB „PANEVĖŽIO BŪTŲ ŪKIS”
• UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS"
• UAB „OMNITEL"
• AB TEO LT
• UAB „Tele 2"
• Panevėžio būstas
• Bite GSM
• TELEDEMA
• VŠĮ VELŽIO KOMUNALINIS ŪKIS"
• PANEVĖŽIO SPEC. AUTOTRANSPORTAS

* Informuojame, pasikeitė AB "Lesto" komunalines įmokas administruojanti įmonė. Nuo šiol atsiskaitant už AB "Lesto" komunalines paslaugas internetinėje bankininkystėje "i-Unija" prie parinkties "Įmokos ir mokesčiai" (pagal mokėjimo nurodymą arba atsiskaitomąją knygelę), pasirinkite komunalinių paslaugų tiekėją UAB "Verslo aptarnavimo centras" (UAB VAC)


 

Pinigų skolinimasis, padedantis greičiau pasiekti savo tikslų, užpildantis spragą tarp pajamų ir išlaidų, tapo įprasta mūsų gyvenimo dalimi. Išmintingai ir apgalvotai naudojama paskola pagerina Jūsų finansinę padėtį. Galite rinktis - investuoti į vertingą ir saugų turtą - šeimos būstą, pasiskolinti pinigų automobiliui, buities prekėms įsigyti ar paimti paskolą kelionei atostogų metu.